Περιβάλλον

Αίτημα σύγκλησης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για τα προβλήματα του Κορινθιακού Κόλπου.

Υποβολή αιτήματος χορήγησης των αποφάσεων νομιμοποίησης των αποδεκτών υγρών & στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα, στο πλαίσιο των δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.

Υποβολή αιτήματος χορήγησης των αποφάσεων νομιμοποίησης των αποδεκτών υγρών & στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.

Υποβολή αιτήματος χορήγησης των αποφάσεων νομιμοποίησης των αποδεκτών υγρών & στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο των δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.

Υποβολή αιτήματος χορήγησης των αποφάσεων νομιμοποίησης των αποδεκτών υγρών & στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.

Αίτημα να συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ. 25/2013 απόφαση – γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτ. Ελλάδος, η άρρηκτη σύνδεση των αμμοληψιών με την διάβρωση των ακτών.

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/13 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Υποβολή αιτήματος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. περί διενέργειας ελέγχου λειτουργίας και τήρησης περιβαλλοντικών όρων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας στις περιοχές Κραθίου Ακράτας – Διακοπτού

Αίτημα καταγραφής των πηγών θαλάσσιας ρύπανσης της υφιστάμενης κατάστασης της ακτογραμμής των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.